Знаем ли наистина Кой е ШАМАН?

Наскоро нашият Кунг фу клуб участва на един фестивал в полите на Родопите. Наред с всички останали забавления се нареждаха и различни методи за докосване до духовното в себе си като йога, масажи и др. Появи се и т.нар. “Шаман”, който провеждаше сеанси с помощта на различни гъби, пушене на трева и други. За съжаление все повече българи си представят точно така един шаман – Типи (голяма палатка), одимено с упойващи вещества, с помощта на които изпадаш в състояние, в което “намираш себе си”.

С годините и поколенията, навлизането на техниката и загубата на традициите, изгубихме и свещеното, което малко по малко отново става модерно да търсим, но по какви пътища само.

“Шаманът”, както го наричат в западна култура, “Дервиш” на изток, у нас е познат под названието “Жрец”. Как да го познаем?

1) Шаманът познава Пътя на Истината, на Свещеното, на Единното, на Вселената или който както иска да го нарече…
2) Той не се перчи наляво и надясно, че е шаман. Истинския шаман ще го познае само този, който има нужда от него.
3) Шаманът има истински ученици, не за час, ден, два, пет, месец… За цял живот. Казват, че “когато ученикът е готов, учителят сам идва при него.”
4) Шаманът познава природата. Тя е неговият най-голям Учител и пример.
5) Използване на опиум е похват, който се прави само един единствен път в цялото обучение на ученика. Прави се тогава, когато той е готов и само в присъствието и под напътствията на Учителя с цел да се усети онова, което с думи не може да се разбере. Има много шамани, които изобщо не практикуват този метод.
…останалото знаят Учениците.

———–
Do we really know who is called “Shaman”?

Recently our Kung fu club participated in one fest in the Rodopa mountain. Among all the others activities there were offered also different methods for searching for the spiritual part within us as yoga, massages and others. There was also the so called “Shaman”, who was making sessions with mushrooms, joint and others… Unfortunately, more and more Bulgarians imagine exactly this way the shaman- big tent, smoked with opium, with the help of which someone can be in a condition of the mind in which he can “find himself”.

With the years going by the new generations, the more and more technical world and the lost of the traditions we have lost also the way to our Spirituality. It is now once again becoming popular to looking for it, but in what ways.

The “Shaman” as they are known to West, “Dervish” on East, in Bulgaria is known as “Zhretc”. So, how to recognize him?

1) The Shaman knows the Way, the Way of the Truth, of the Holy, of the Unity, of the Universe, or however you want to call it.
2) He is not showing off that he is a Shaman. The true Shaman will be recognized only by those who need him.
3) The Shaman has real students. Not for one session, an hour or two, few days or months… but for a whole life. They say “when the Student is ready, the Master is there”.
4) The Shaman knows the Nature. It is his Teacher and Example.
5) Using opium is a method, that is used only once in the whole education path of the student. It is used only when he is ready and only with the Master with the only purpose to feel what can not be explained with words. There are even a lot of Shamans that don’t practice this method at all.
…everything else know only the Students.