Kicking Techniques (Persian + video)

هموطنان درود
شورشها در راه است اماده مقابله شویم
دفاع حق همه انسانهاست
هموطنان درود

شورشها در راه است.آماده مقابله با سرکوبگران شویم.برای پیروزی نیاز به آموزش و
سازماندهی داریم ،مهیا شویم